สาขาชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

Menu
หน้าหลัีก
ประมวลภาพกิจกรรม
บุคลากร
หลักสูตร
บทเรียนสำเร็จรูป
เอกสารบรรยาย
บริการวิชาการ
โครงงานนักศึกษา
งานวิจัย
บทความตีพิมพ์

ิ์สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ดูแลระบบ : อิสมะแอ เจ๊ะหลง

Web link

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการเก็บรักษาตัวอย่างพืช สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลี้ยงและขยายเชื้อพันธุ์วุ้นสวรรค์อย่างง่าย สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ภาควิชาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่าย สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการศึกษาโครโมโซมพืชอย่างง่าย สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รายละเอียด คลิ๊ก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตโยเกิร์ตเพื่อสุขภาสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รายละเอียด คลิ๊ก

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อการสอนชีววิทยา เรื่อง โมเดลเซลล์จากวัสดุอย่างง่าย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2550 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รายละเอียด คลิ๊

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การอบรมสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมความรู้พิเศษให้กับ โรงเรียนสตรีและคณะราษฎรบำรุงยะลา จังหวัดยะลา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีีและการเกษตร รายละเอียด คลิ๊ก  

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากชิ้นส่วนพืชและวัสดุเหลือใช้ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่าง สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Yala Rajabhat University

home page อาจารย์

อ.ดอเล๊าะ
ผศ.สุชีรัตน์

link Journal