หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จำนวนหน่วยกิต/รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

1.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

      ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต

2.  รูปแบบของหลักสูตร

      2.1  รูปแบบ   

             หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

      2.2  ภาษาที่ใช้   

             จัดการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นหลัก หรือภาษาอื่นประกอบ

      2.3  การรับเข้าศึกษา   

             รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

      2.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

             เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      2.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   

             ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   

      ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

2.  รูปแบบของหลักสูตร

     2.1  รูปแบบ   

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
     2.2  ประเภทของหลักสูตร   

            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
     2.3  ภาษาที่ใช้   

            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
     2.4  การรับเข้าศึกษา   

            รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
     2.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      2.6  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว