หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิทยาศาสตร์ (สาขาชีววิทยา) ประจำห้องปฏิบัติการ ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน

2. เจ้าหน้าที่วิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

3. ผู้ช่วยนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

4. นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

5. ตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

6. พนักงานส่งเสริมการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

8. ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการชีวภาพ

2. นักวิเคราะห์ข้อมูลทางชีวภาพ

3. นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

4. นักพันธุวิศวกรรมและปรับปรุงพันธุ์

5. ผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรม

6. นักวิทยาศาสตร์

7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ