หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาร่วมนำเสนอวิจัยระดับชาติ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ดร.วารุณี หะยีมะสาและ ได้นำนักศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักญภาพและพัฒนาด้านวิจัยต่อไป

แกลเลอรี่