หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นายสนทยา โสสนุย รหัส 46

ชื่อ-สกุล  นายสนทยา  โสสนุย       รหัส 46

ตำแหน่งงาน  เจ้าพนักงานประมง สังกัดกลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทงทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรชาติ        และสิ่งแวดล้อม

ลักษณะงาน  สำรวจ วิเคราะห์ วิจัย ติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล เก็บตัวอย่าง คุณภาพน้ำทะเล ตะกอนดิน ปิโตรเลียมโฮโดรคาร์บอน เป็นต้น ทำการวิเคราะห์ ตรวจวัดปัจจัยทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางเคมี รวมถึงการทดลองใน ห้องปฏิบัติการ และยังมีหน้าที่ในการจัดการข้อมูล และดำเนินการเรื่องเอกสารทางวิชาการและอื่น ๆ

 

แกลเลอรี่