หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ระเบียบ และขั้นตอนการขอใช้บริการ

 

ระเบียบ และขั้นตอนการขอใช้บริการ

สำหรับรายวิชาปฏิบัติการ / งานวิจัย / กิจกรรมเสริมหลักสูตร

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

 

1. ผู้ขอใช้บริการติดต่อขอรับแบบการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติ/งานวิจัย (bio no.1) แบบขออนุญาตยืมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับกิจกรรมเสริมหลักสูตร (bio no.2) และแบบขอใช้สถานที่นอกเวลาราชการ (bio no.3) ได้ที่เจ้าหน้าที่ห้อง 05-301 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์หลักสูตรชีววิทยา (http://science.yru.ac.th/biology2016/)

2. ผู้ขอใช้บริการกรอกข้อมูลในแบบการขอใช้บริการ bio no.1/bio no.2/bio no.3 ให้ครบถ้วน และยื่นแบบฟอร์มล่วงหน้า 2 วัน

3. การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการให้ปฏิบัติ ดังนี้

         3.1 ผู้ขอใช้บริการศึกษาขั้นตอนการทำปฏิบัติการมาก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง

         3.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน พร้อมกับลงบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการ (bio no.4) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (bio no.5) และสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และวัสดุสิ้นเปลือง (bio no.6)

         3.3 สวมเสื้อกาวน์

         3.4 ไม่ทานอาหารหรือน้ำดื่มในห้องปฏิบัติการ และห้ามสูบบุหรี่

         3.5 ไม่เล่นซุกซน เสียงดัง

         3.6 ใช้สถานที่สำหรับทำการทดลองเท่านั้น

         3.7 ห้ามนำบุคคลอื่นที่มิได้รับอนุญาตมาใช้เครื่องมือหรือเข้ามาในห้องปฏิบัติการ

         3.8 ทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง หากเครื่องมือเสียหายด้วยความประมาทของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ

         3.9 ทำความสะอาดเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และอ่างล้างวัสดุอุปกรณ์ทุกครั้งหลังปฏิบัติงาน

         3.10 ดูแลความเป็นระเบียบ และความสะอาดของห้องปฏิบัติการ

         3.11 หากมีสิ่งใดไม่แน่ใจให้ถามเจ้าหน้าที่ทันที

         3.12 หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์

4. ผู้ขอใช้บริการคืนวัสดุอุปกรณ์ตามวันและเวลาที่นัดไว้ พร้อมลงชื่อในแบบฟอร์ม bio no.1/bio no.2 ให้เรียบร้อย