หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทย์ฯ มรย. คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดี งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (NSCIC 2020)

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563 (The 5th Nation Science and Technology Conference - NSCIC 2020) "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม" ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สามารถคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายดี ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/เกษตรศาสตร์ ได้แก่ นางสาวนูอาฟีซา ตีเย๊าะ นางสาวซีตีฮามีเนาะ ดือเระซอ และอาจารย์วารุณี หะยีมะสาและ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การตรวจสอบการปนเปื้อน Vibrio parahaemolyticus ในหอยพอกที่จำหน่ายในจังหวัดปัตตานี ด้วยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR)”

แกลเลอรี่