หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ได้รับรางวัล Silver Medal ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1

 

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 นางสาวแวซุไรดา มะมิงมิง นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ได้รับรางวัล Silver Medal จากผลงานวิจัยเรื่อง “Pollen spectrum, Pollen diversity and polleningestion of Stingless bee at stingless bee center in Saiburi, Pattani province” งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 (รูปแบบออนไลน์) The 1st International Undergraduate, Conference on Agriculture & Life Science (IUCA 2021) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

แกลเลอรี่