หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรชีววิทยา/ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพัชรีย์ ชุมฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ที่สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 ตามที่มหาวิทยลัยกำหนด โดยนางสาวพัชรีย์ ชุมฤทธิ์ สอบผ่านในระดับ B1.1

แกลเลอรี่