หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปีการศึกษา 2563

ผลการดําเนินงาน

      จากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จากระบบภาวะการมีงานทําของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่สําเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2562 จํานวน 39 คน จํานวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 79.49 จากผลการสํารวจพบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 13 คน จากจํานวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 41.94 และบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทํางานและมิได้ศึกษาต่อ จํานวน 18 คน จากจํานวนบัณฑิต ที่เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 58.06 จํานวนบัณฑิต ระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 2 คน จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา จํานวน 1 คน 

 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้
การเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทําของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตราบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ที่สําเร็จการศึกษา 2562 พบว่า มีร้อยละลดลงจาก ปี 2561 (ตารางที่ 1) ในทางกลับกันจํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระและจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ด้วยสภาวะการณ์ของตลาดแรงงานที่ต้องการแรงงานทักษะสูงมีแนวโน้มต่ําลงทั้งนี้เพราะด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตไม่มากนัก จากข้อมูลข้างต้นทําให้หลักสูตรต้องมีการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและมีการแทรกรายวิชาที่สามารถไปปรกอบอาชีพอิสระได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์แนวโน้มของการได้งานทำของบัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3 ปีย้อนหลัง และสามารถสรุปเป็นตารางวิเคราะห์แนวโน้มของการได้งานทำดังนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

 

ร้อยละ

ปี 2559

(n=33)

ปี 2560

(n=62)

ปี 2561

(n=38)

ปี 2562

(n=39)

จำนวนบัณฑิตทั้งหมด

33

62

38

39

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสำรวจเรื่องการมีงานทำภายใน 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา

78.78

75.80

89.47

79.49

 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)

12.12

29.03

52.94

33.33

 

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ

18.18

6.45

-

5.13

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

-

 

-

-

2.56

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

-

3.22

-

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท

-

-

-

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร

-

-

-

-

จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว

-

-

-

-

หมายเหตุ n= จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา