หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี

- ปีการศึกษา 2563 click>>>