หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​นูรีดา​ ลาเตะ​ นางสาว​ซูไรดา​ สาและ และนางสาว​นัสริน​ สาเระ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน จากผลงานนวัตกรรม "แอปพลิเคชันฐานเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว"

แกลเลอรี่