หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปีการศึกษา 2564

ผลการดำเนินงาน

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จากระบบภาวะการ มีงานทำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวน 72 คน จำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามภาวะการ มีงานทำ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 จากผลการสำรวจพบว่า บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 54 คน จากจำนวนบัณฑิตที่เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน หลักสูตร ไม่มีบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบทและเกณฑ์ทหาร 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้

จำนวนบัณฑิตทั้งหมดคือ 72 คน มีบัณฑิตที่เข้ากรอกภาวการณ์มีงานทำจำนวน 66 คน คิดเป็นร้อย ละ 91.66 ซึ่งเป็นบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำภายใน 1 ปีหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) จำนวน 21 คน จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 26 คน และจำนวนบัณฑิตระดับ ปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน เทียบกับจำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด 66 คน