หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 “สร้างสรรค์การวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” (Research Creativity towards Sustainable Local Development) ร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วย มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

 

แกลเลอรี่