หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง Dr.Johnny J Moye จาก International Technology and Engineering Educators Association, United States ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และคุณสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมเรื่อง “First Report of Efficacy Study of Bioextract (PLANT VACCINE : YRU 1) to Control Pestalotiopsis sp. Affecting Para Rubber Leaf Disease (Hevea Brasiliensis Muell. Arg) Under Climate Variability” งาน THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย 

แกลเลอรี่