หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ iMITSIC 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และอาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล ได้ส่งผลงานนวัตกรรมร่วมการประกวด งานประกวดนวัตกรรมนานาชาติ 4th International Malaysia-Indonesia-Thailand Symposium on Innovation and Creativity 2021 (iMITSIC 2021) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมี Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ดังนี้  

- "POTENTIAL OF COLORANT PRODUCED BY MONASCUS SP. YRU01 AS A NITRITE SUBSTITUTION IN SAUSAGE PRODUCT" โดยนางสาวอาซียัน กอเดร์ นางสาวโซเฟียนี สาแม นางสาวรอยฮาน สาแล๊ะ นางสาวนูรีมา เปาะวอ และนางสาวฮินดล วาโด นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา โดยมีอาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
- "PREPARATION AND NUTRITION ANALYSIS OF STINGLESS BEE HONEY CANDY" โดยนางสาวอานีซ๊ะ บากา และนางสาวพาตีเม๊าะ ยาลาแน นักศึกษาหลักสูตรเคมี โดยมีอาจารย์ ดร.อิมรอน มีชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แกลเลอรี่