หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ารับโล่และเกียรติบัตรรางวัล นักวิจัยดีเด่น และนักบริการวิชาการดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 65 ดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น "โครงการการทดสอบและใช้สารชีวภัณฑ์ (สารชีวภัณฑ์ มรย.1 และ มรย.2) ต่อการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราในห้องในห้องปฏิบัติการและแปลงทดสอบยางพารา"
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ "โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย (โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราจากเชื้อราด้วยสารชีวภัณฑ์)"

แกลเลอรี่