หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา มีดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์ (ห้อง 05-303)

2. ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 2 (ห้อง 05-304)

3. ห้องปฏิบัติการทางด้านพืช (ห้อง 05-306)

4. ห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1 (ห้อง 05-307)