หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารฐาน SCOPUS Q3

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวฮินดล วาโด และนางสาวรอฮานา ลาเต๊ะ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารฐาน SCOPUS Q3 วารสาร Brazilian Journal of Microbiology จากผลงานวิจัยเรื่อง "Solid‐state fermentation of Saba banana peel for pigment production by Monascus purpureus"

แกลเลอรี่