หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการจดลิขสิทธิ์ "แอปพลิเคชัน ฐานเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร พังสุบรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวซูไรดา สาและ นางสาวนูรีดา ลาเตะ และนางสาวนัสริน สาเระ นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ประเภทวรรณกรรม จากผลงาน "แอปพลิเคชัน ฐานเก็บข้อมูลพันธุ์ข้าว"

แกลเลอรี่