หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักวิทยาศาสตร์ หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ

นางสาวลักขณา รักขพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) สังกัดหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “นักวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) ระดับชำนาญการ”

แกลเลอรี่