หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ปฏิบัติการชีววิทยา: เรื่องจริงของโดเมนยูคาร์ยา (Domain Eukarya)

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปฏิบัติการชีววิทยา: เรื่องจริงของโดเมนยูคาร์ยา (Domain Eukarya)