หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ชุมชนแบบ บูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของประชากร สามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

รายงานผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ การพัฒนาและยกระดับการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชีวิตของประชากรสามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สถานการณ์โควิด-19