หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ณ โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 มกราคม 2566 ดร.วารุณี หะยีมะสาและ และดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์นิเทศจากหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนิเทศนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet ซึ่งการนิเทศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา

แกลเลอรี่