หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด รูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.วารุณี หะยีมะสาและ และดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์นิเทศจากหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนิเทศนักศึกษา รูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet ซึ่งการนิเทศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา

แกลเลอรี่