หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จังหวัดภาคใต้ชายแดน

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

2. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

3. สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล จังหวัดสตูล

5. อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว จังหวัดปัตตานี

6. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

7. ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา

8. ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา

9. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 / ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

10. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จังหวัดยะลา

11. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.1 จังหวัดยะลา

12. ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกองช่างเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา

13. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

14. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดนราธิวาส