หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานภาคสนาม ณ โรงพยาบาลยะลา

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ศึกษาดูงานภาคสนาม เกี่ยวกับหัวข้อ การประยุกต์ใช้จุลินทรีย์กับระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงพยาบาลยะลา ซึ่งมีดร.ยาสมี เลาหสกุล เป็นอาจารย์ดูแลนำนักศึกษา ศึกษาดูงานในครั้งนี้

 

 

แกลเลอรี่