หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันราชภัฏ 66

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และเคลื่อนย้าย จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ณ บริเวณชั้น 3 อาคาร 5 ในกิจกรรม big cleaning เนื่องในวันราชภัฏ 66 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาได้ปฏิบัติมาทุกปี

แกลเลอรี่