หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ณ ศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยะลา รูปแบบออนไลน์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ และผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์นิเทศจากหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยะลา รูปแบบออนไลน์ผ่าน google meet ซึ่งการนิเทศครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกงานในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา

แกลเลอรี่