หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ศึกษาดูงานภาคสนามรายวิชาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ณ Boss เกษตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำนักศึกษารายวิชาเทคโนโลยีจุลินทรีย์ ศึกษาดูงานภาคสนาม ณ Boss เกษตร จังหวัดปัตตานี เป็นที่ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน ซึ่งนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงจากพื้นที่ โดยมีดร.ยาสมี เลาหสกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนและดูแลนำนักศึกษาศึกษาดูงานภาคสนามในครั้งนี้

แกลเลอรี่