หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร

วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การพัฒนานวัตกรรมและช่องทางการตลาด" ซึ่งนักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติจริง โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร พังสุบรรณ เป็นอาจารย์ดูแลในครั้งนี้ 

แกลเลอรี่