หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยต่อสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าร่วมการนำเสนอวิจัย เรื่องการประยุกต์ใช้นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ ต่อสำหนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

แกลเลอรี่