หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8

อาจารย์ดร.ยาสมี เลาหสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภท oral presentation ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ด้วยหัวข้องานวิจัยเรื่อง "ความคงตัวของพีเอชและอุณหภูมิของสารสีธรรมชาติจากเชื้อรา sp. YRU01" ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่