หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ในฐานะผู้ร่วมวิจัย และได้รับการตีพิพม์ในวารสาร Zoo Biology ฐาน ISI

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวโซรายา เจ๊ะหน๊ะ และนางสาวซัลวา ปานาวา นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปี 4 นักศึกษาฝึกสหกิจ ณ หน่วยงานสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางหน่วยงานได้ให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมวิจัยในผลงานวิจัยเรื่อง Dietary protein for captive juvenile green turtles (Chelonia mydas) และได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Zoo Biology ฐาน ISI เป็นการตีพิมพ์ฉบับแรกของโลก

แกลเลอรี่