หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 12.00 น. อาจารย์และบุคลากรหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยาและสหกิจศึกษาทางชีววิทยา ให้กับนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยา ชั้นปีที่ 4  ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมฟังการสัมมนา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป

 

แกลเลอรี่