หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้รับการจดแจ้งอนุสิทธิ์ "ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดเพื่อควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา"

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาบีดีน ดะแซสาเมาะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชมาน อาแด ได้รับการจดแจ้งอนุสิทธิบัตร จากผลงาน "ผลิตภัณฑ์ชีวภัณฑ์ชนิดเม็ดเพื่อควบคุมโรคพืชจากเชื้อรา และกรรมวิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว"
 

แกลเลอรี่