หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นางสาวรอบีซะ มะแซ รหัส 62

ชื่อ-สกุล  นางสาวรอบีซะ มะแซ       รหัส 62

ตำแหน่งงาน  ครู

หน่วยงาน  โรงเรียนซอลีฮียะห์ จังหวัดปัตตานี

แกลเลอรี่