หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

1.  ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

                Bachelor of Science Program in Biology

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

              Bachelor of Science (Biology)

      ชื่อย่อ : วท.บ. (ชีววิทยา)

              B.Sc. (Biology)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1.  ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
                Bachelor of Science Program in Biological Technology and Innovation

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

             Bachelor of Science (Biological Technology and Innovation)

     ชื่อย่อ : วท.บ. (ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม)

             B.Sc. (Biological Technology and Innovation)