หลักสูตรชีววิทยา/หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา

โครงสร้างหลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

  1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

  1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

  1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

  1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

95

หน่วยกิต

  2.1 กลุ่มวิชาแกน

 

24

หน่วยกิต

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

 

71

หน่วยกิต

        2.2.1 วิชาแกนสาขา

 

15

หน่วยกิต

    2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

56

หน่วยกิต

               1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ

 

42

หน่วยกิต

               2) วิชาเฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

               3) วิชาประสบการณ์วิชาชีพ-สหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

        1) วิชาบังคับ

 

12

หน่วยกิต

        2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

        1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

        2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

        1) วิชาบังคับ

 

3

หน่วยกิต

        2) วิชาเลือก

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ      

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า

84

หน่วยกิต

   2.1 กลุ่มวิชาแกน

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

63

หน่วยกิต

        1) เฉพาะด้านบังคับ

 

51

หน่วยกิต

        2) เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต