หลักสูตรชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รอมฎอนสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปี 2560 โดยมีอาจารย์ในหลักสูตร และนักศึกษาร่วมเปิดบวช ณ อาคารประกอบ 2 ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกด้วย 

แกลเลอรี่