หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อิมรอน มีชัย

อาจารย์ ดร. อิมรอน มีชัย

เบอร์โทรติดต่อ 0856741130  เว็ปไซต์ https://profile.yru.ac.th/imron.me

 

       -  ตีพิมพ์งานวิจัยในรูปแบบรายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติ ทั้งหมด 3 เรื่อง ประกอบด้วย

              1. การวิเคราะห์หาปริมาณฟลาโวนอยด์จากรังชันโรงและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli ของผลิตภัณฑ์สบู่ก้อน. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ครั้งที่ 6  ประจำปี 2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 (4.1-14)

          2. การตรวจหาบอแร็กซ์ในผลไม้ดองและของหวานในเขตเทศบาลนครยะลาด้วยยูวี-วิซิเบิล สเปกโทรโฟโตมิเตอร์. จากการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6  ประจำปี 2561: 18 ตุลาคม 2560,  หน้า 1200-1214 (4.1-15)

          3. ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบและเปลือกผลมะม่วง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ วันราชภัฏวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561 (4.1-16)

                - ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งหมด 4 เรื่อง (4.1-8 และ 4.1-9)

           งบบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

               1. ปริมาณสารพฤกษศาสตร์เคมีรวมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งชันโรง (หัวหน้าโครงการ)

           งบบำรุงการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

         2. ผลของช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวต่อปริมาณสารประกอบฟินอลิกและฟลาโวนอยด์รวมของพรอพอลิสจากชันโรง (หัวหน้าโครงการ)

           3. คุณลักษณะทางกายภาพและเคมีของอนุภาคผงสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรียบางชนิด (ผู้ร่วมวิจัย)

           4. ผลของการแยกส่วนสารสกัดหยาบอะซิโตนจากใบดาหลาต่อฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร (ผู้ร่วมวิจัย)

แกลเลอรี่