หอเกียรติยศ

9 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติยศ

เป็นรางวัลของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ตั้งแต่เริ่มเปิดหลักสูตรจนถึงปัจจุบัน