หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รางวัลหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ได้รับโล่รางวัลหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

แกลเลอรี่