ชื่อหลักสูตร

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร
  • รหัสหลักสูตร : 25501571102823
  • ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
  •             : วท.บ. (เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม)
  • ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Technology Chemistry and Innovation)
  •             : B.Sc. (Technology Chemistry and Innovation)