ชื่อหลักสูตร

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร
  • ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
  •            : วท.บ. (เคมี)
  • ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Chemistry)
  •            : B.Sc. (Chemistry)