อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังศึกษาจบ

5 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 อาชีพที่ดูว่ายังขาดแคลนในอนาคต และยังขาดมาโดยตลอด คงหนีไม่พ้นอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะ 10 อาชีพดังนี้ 

              1. วิศวกรชีวการแพทย์  : ทำหน้าที่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง

              2. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ : ทำหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยอาจใช้กราฟฟิคคอมพิวเตอร์  สร้างแบบจำลองและทดลองทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบเขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบระบบพิกัดพร้อมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติในโรงงาน  ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีราคาย่อมเยาสำหรับผู้ใช้  

              3. นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม : ทำหน้าที่
สำรวจหาและช่วยพัฒนาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การสำรวจหาปิโตรเลียม

              4. นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร : ทำหน้าที่ วิเคราะห์ วิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพที่เกิดขึ้นกับอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และแปรรูปอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

              5. นักออกแบบและสร้างภาพเคลื่อนไหว : ทำหน้าที่วาดตัวละครหรือจินตนาการลงบนภาพวาดบนแผ่นฟิล์มหรือสร้างสรรค์จินตนาโดย ใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งเพื่อสร้างสรรค์เป็นภาพ เคลื่อนไหว


              6. นักวิทยาศาสตร์ด้านเครื่องสำอาง : ค้นคว้า วิจัย พัฒนา เครื่องสำอาง ครีม แชมพู สบู่และอื่นๆ 

              7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ : 
ออกแบบ การวางแผนพัฒนา ซึ่งขอบเขตงานจะกว้างกว่าการเขียนโปรแกรม

              8. นักนิติวิทยาศาสตร๋ : ทำหน้าที่นำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง

              9. นักปรับปรุงพันธ์พืช : ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชจนได้พันธุ์ใหม่โดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ นักปรับปรุงพันธุ์พืช จะต้องสายพันธุ์พืชชนิดใหม่ที่ดีกว่าเดิม

             10. นักคิดค้นหรือนักเคมีปรุงยา : ทำหน้าที่ผลิตยาและเภสัชภัณฑ์ต่างๆ  ตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบ ควบคุมคุณภาพยาระหว่างการผลิต ยารอบรรจุ และยาสำเร็จรูป ตรวจสอบและควบคุมระบบโรงงานยาและเครื่องสำอางในฝ่ายต่างๆตามมาตรฐานสากล เช่น GMP และ PICS และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สารปนเปื้อนและสารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในท้องตลาด เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม และตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สารปนเปื้อนและสารพิษในผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จำหน่ายในท้องตลาด 

            โดยเราจะเห็นว่า 10 สาขาอาชีพ นั้นล้วนสอดคล้องเทรนด์งานในอนาคตอีกด้วย คือเทรนด์สุขภาพ , เทรนด์ผู้สูงวัยยุคใหม่, เทรนด์ดิจิตอล , เทรนด์อาเซียน ดังนั้นเราควรจะเลือกเรียนสาขาที่สอดคล้องกับเทรนด์งานในอนาคตด้วย เพื่อให้ได้งานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การเจริญเติบโตก้าวหน้า รายได้ที่ดี ต่อไป