นายมะซูรี เจ๊ะเด็ง รหัส 57

25 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ศิษย์เก่าดีเด่น

1. จบวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี เกียรตินิยมอันดับ 2

2. เป็นนักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

4.  รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้สนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดแผนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการให้บริการโทรคมนาคมรู้อย่างเท่าทันในสถาบันการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ