หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

1. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง One-Step Electrodeposition Of Nanomaterial Modified Gold Electrode For DNA Hybridization Detection

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

2. อาจารย์ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ในผลงานวิจัยเรื่อง PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterials Modified Gold Electrode ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 และได้รับการคัดเลือกให้ผลงานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสารทักษิณ ฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1) เป็น 1 ใน 20 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากทั้งหมด 385 เรื่อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่