หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ

อาจารย์ ดร.ฮาซัน ดอปอ นางสาวพาตีเราะห์ กูแว และอาจารย์ ดร.อิสมาแอ เจ๊ะหลง

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และประยุกต์ด้านการปลดปล่อยยาบางชนิด

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่