หลักสูตรเคมี/เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์อุบล ตันสม

นายมะซูรี เจ๊ะเด็ง และอาจารย์อุบล ตันสม

ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์

เรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างมูลกระบือกับชานอ้อยและมูลแพะกับชานอ้อย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่