พันธกิจของหลักสูตร

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจของหน่วยงาน/หลักสูตร

พันธกิจ

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

              1. มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีจิตอาสา

              2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางเคมีที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างดี ตลอดจนสามารถศึกษา
                  ต่อในระดับสูงได้

              3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนแก้
                  ปัญหาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ

               4. มีความสามารถในการสังเกตและยอมรับความจริงตามหลักฐานที่ปรากฏ สามารถประยุกต์ใช้วิชาความรู้และทักษะพื้น
                   ฐานทางเคมีช่วยแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่น ระดับชาติ และอาเซียนได้อย่างเหมาะสม

           2. ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางเคมีที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและระดับชาติ

           3. ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม.

           4. ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาเคมี